ارزیابی ، رتبه¬بندی و بهبود کارآیی مراکز تحقیقات چای ایران با تلفیق دو رویکرد DEA و AHP فازی

عنوان:  ارزیابی ، رتبه¬بندی و بهبود کارآیی مراکز تحقیقات چای ایران با تلفیق دو رویکرد DEA و AHP فازی
نویسندگان:  مسعود واسعی
محل انتشار:
کلید واژه: کارایی، رتبه بندی، بهبود، DEA، AHP فازی
سال:  ۱۳۹۵
کد کتابخانه:  p.f.se.08
نام فایل:  p.f.se.08
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.08