برچسب: AHP

ارائه مدلی جهت ارزیابی منابع انسانی در بخش ستاد و وزن دهی عوامل و شاخصه‌ها (تکنیک سلسله مراتبی)

عنوان:  ارائه مدلی جهت ارزیابی منابع انسانی در بخش ستاد و وزن دهی عوامل و شاخصه‌ها (تکنیک سلسله مراتبی) نویسندگان:  علی داداش اوغلی محل انتشار: کلید واژه:  ارزیابی عملکرد، AHP، ستاد، منابع انسانی سال:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.se.15 نام فایل:  p.f.se.15 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.15  


ارزیابی ، رتبه¬بندی و بهبود کارآیی مراکز تحقیقات چای ایران با تلفیق دو رویکرد DEA و AHP فازی

عنوان:  ارزیابی ، رتبه¬بندی و بهبود کارآیی مراکز تحقیقات چای ایران با تلفیق دو رویکرد DEA و AHP فازی نویسندگان:  مسعود واسعی محل انتشار: کلید واژه: کارایی، رتبه بندی، بهبود، DEA، AHP فازی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.08 نام فایل:  p.f.se.08 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.08