ارائه مدلی جهت ارزیابی منابع انسانی در بخش ستاد و وزن دهی عوامل و شاخصه‌ها (تکنیک سلسله مراتبی)

عنوان:  ارائه مدلی جهت ارزیابی منابع انسانی در بخش ستاد و وزن دهی عوامل و شاخصه‌ها (تکنیک سلسله مراتبی)
نویسندگان:  علی داداش اوغلی
محل انتشار:
کلید واژه:  ارزیابی عملکرد، AHP، ستاد، منابع انسانی
سال:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.se.15
نام فایل:  p.f.se.15
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.15