عنوان:  ارزیابی ، رتبه¬بندی و بهبود کارآیی مراکز تحقیقات چای ایران با تلفیق دو رویکرد DEA و AHP فازی نویسندگان:  مسعود واسعی محل انتشار: کلید واژه: کارایی، رتبه بندی، بهبود، DEA، AHP فازی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.08 نام فایل:  p.f.se.08 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.08