عنوان:  شبیه سازی سلول های خورشیدی بر پایه نانو لوله کربنی با هدف تحلیل اثر پذیری کارایی از برخی شاخص های مهم افزاره ای نویسنده:  زهرا محمودی استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری کلید واژه:  سلول خورشیدی ، CGIS ، شبیه سازی ، فیلم نازک ، نانو لوله کربنی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:…