دسته: حسابداری

بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ارتباط بین افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ارتباط بین افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: محمد نوربخش لنگرودی، محسن /حمیدپور پیرسرائی صفورا محل انتشار: کلید واژه: کیفیت افشا، کیفیت اقلام تعهدی، عدم تقارن اطلاعاتی سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.20 نام فایل: e.h.20 قالب فایل: pdf…


بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: محمد نوربخش لنگرودی، محسن/ فدوی  موشایی شاهین محل انتشار: کلید واژه: توانایی مدیریت، کیفیت گزارشگری مالی، مدیران سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.19 نام فایل: e.h.19 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.19  


تخصص مالی هیئت‌مدیره و رفتار پرداخت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: تخصص مالی هیئت‌مدیره و رفتار پرداخت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: حسینی، سیده یاسمن – محمد نوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: هیئت‌مدیره، تخصص مالی، سیاست تقسیم سود سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.18 نام فایل: e.h.18 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.18  


بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و رتبه افشای اطلاعات با ویژگی‌های سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و رتبه افشای اطلاعات با ویژگی‌های سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: سادات مظلوم حسینی، سیده هاجر – محمدنوربخش لنگرودی، محسن محل انتشار: کلید واژه: مسئولیت اجتماعی، رتبه افشای اطلاعات، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود. سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.17 نام فایل: e.h.17 قالب فایل:…


بررسی رابطه بین افشا داوطلبانه ضعف کنترل داخلی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه بین افشا داوطلبانه ضعف کنترل داخلی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: قنبری ، سکینه  – محمد نوربخش لنگرودی ، محسن محل انتشار: کلید واژه: افشا، کنترل داخلی، کیفیت سود ، ضعف کنترل داخلی حسابداری، غیرحسابداری سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.16 نام فایل: e.h.16 قالب…


بررسی ارتباط بین استقلال هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی ارتباط بین استقلال هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: سعیده رمضانی – محسن محمد نوربخش لنگرودی محل انتشار: کلید واژه: هیئت‌مدیره، ساختار مالکیت، عملکرد شرکت سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.15 نام فایل: e.h.15 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.15…


بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: سحر بخشی – جناب دکترآقای محسن محمد نوربخش لنگرودی محل انتشار: کلید واژه: حاکمیت شرکتی،ساختار سرمایه،عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.14 نام فایل: e.h.14 قالب…


بررسی ارتباط بین استقلال هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی ارتباط بین استقلال هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: محمد نوربخش لنگرودی، محسن – رمضانی، سعیده محل انتشار: کلید واژه: هیئت‌مدیره، ساختار مالکیت، عملکرد شرکت سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.13 نام فایل: e.h.13 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.13…


بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان:  سجیرانی، ابوالقاسم – محمد نوربخش لنگرودی ، محسن محل انتشار: کلید واژه: اهرم مالی، تمرکز مالکیت، کارایی سرمایه‌گذاری سال: ۱۳۹۷ کد کتابخانه: e.h.12 نام فایل: e.h.12 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.12  


بررسی استقلال کمیته حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی استقلال کمیته حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: سحر خیز کوشالی، زهره –  محمد نوربخش لنگرودی ، محسن محل انتشار: کلید واژه: استقلال کمیته حسابرسی، محتوای اطلاعاتی سود، محیط نهادی سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.11 نام فایل: e.h.11 قالب فایل: pdf لینک دانلود: e.h.11