پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه زیرسازی قطعه 6 راه آهن قزوین – رشت – انزلی)

عنوان:  پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه زیرسازی قطعه ۶ راه آهن قزوین – رشت – انزلی)
نویسندگان:  داریوش شوشتری اخوان
محل انتشار:
کلید واژه:  پروژه عمرانی، برنامه ریزی منابع، برآورد هزینه، بودجه بندی پروژه، مدیریت هزینه
سال:  ۱۳۹۵
کد کتابخانه: p.f.se.01
نام فایل:  p.f.se.01
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.01