طراحی کنترل کننده غیرخطی بهینه برای سیستم مدیریت سلامت پیشگیرانه با ترکیب روش پسگام تعمیم یافته و الگوریتم رقابت استعماری

عنوان:  طراحی کنترل کننده غیرخطی بهینه برای سیستم مدیریت سلامت پیشگیرانه با ترکیب روش پسگام تعمیم یافته و الگوریتم رقابت استعماری
نویسنده:  حامد حبیبی صوفی
استاد راهنما:  دکتر علیرضا سحاب
کلید واژه:  کنترل کننده غیرخطی ، روش پسگام ، الگوریتم رقابت استعماری
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.e.04
نام فایل:  p.f.e.04
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.e.04