شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی )

عنوان:  شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی ( مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی )
نویسندگان:  مریم حیدری فخر
محل انتشار:
کلید واژه: مدیریت زنجیره تأمین سبز، تصمیم گیری چند شاخصه، تکنیک دیمتل فازی، بنادر و دریانوردی
سال:  ۱۳۹۵
کد کتابخانه:  p.f.se.10
نام فایل:  p.f.se.10
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.10