شبیه سازی سلول های خورشیدی بر پایه نانو لوله کربنی با هدف تحلیل اثر پذیری کارایی از برخی شاخص های مهم افزاره ای

عنوان:  شبیه سازی سلول های خورشیدی بر پایه نانو لوله کربنی با هدف تحلیل اثر پذیری کارایی از برخی شاخص های مهم افزاره ای
نویسنده:  زهرا محمودی
استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری
کلید واژه:  سلول خورشیدی ، CGIS ، شبیه سازی ، فیلم نازک ، نانو لوله کربنی
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.e.05
نام فایل:  p.f.e.05
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.e.05