توسعه مدل ارزیابی و انتخاب سیستم تولیدی مناسب، مبتنی بر استراتژی-های تولید با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه¬ای و تکنیک ویکور (مطالعه موردی: شرکت نوشین لاهیجان)

عنوان:  توسعه مدل ارزیابی و انتخاب سیستم تولیدی مناسب، مبتنی بر استراتژی-های تولید با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه¬ای و تکنیک ویکور (مطالعه موردی: شرکت نوشین لاهیجان)
نویسندگان:  سیده زهرا علوی
محل انتشار:
کلید واژه: استراتژی تولید، توانمند­ساز­های سیستم­های تولیدی، معیارهای ارزیابی سیستم­های تولیدی، ماتریس swot
سال:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه: p.f.se.05
نام فایل:  p.f.se.05
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.05