بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی با استفاده از رویکرد QFD

عنوان:  بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی با استفاده از رویکرد QFD
نویسندگان:  حجت میاندهی ، زهرا جهان بین
محل انتشار:  کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو ، تهران
کلید واژه:  کیفیت ، کیفیت خدمات ، مدل QFD
سال:  بهمن ۱۳۹۲
کد کتابخانه:  e.m.02
نام فایل:  e.m.02
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  e.m.02