بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی در سازمان‌های تولیدی (مطالعه موردی: صنایع داروسازی)

عنوان:  بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی در سازمان‌های تولیدی (مطالعه موردی: صنایع داروسازی)
نویسندگان:  دنیا نادر
محل انتشار:
کلید واژه:  چابکی، کار تیمی، سازمان‌های تولیدی، بررسی‌های آماری، اعتبارسنجی
سال:  ۱۳۹۵
کد کتابخانه:  p.f.se.02
نام فایل:  p.f.se.02
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.02