ارزیابی آمادگی سازمان‌های خدماتی درمانی جهت اجرا و استقرار شش‌سیگما بر اساس عوامل فرهنگ ‌سازمانی و رهبری تحول آفرین

عنوان:  ارزیابی آمادگی سازمان‌های خدماتی درمانی جهت اجرا و استقرار شش‌سیگما بر اساس عوامل فرهنگ ‌سازمانی و رهبری تحول آفرین
نویسندگان:  مرثده موثقی جورشری
محل انتشار:
کلید واژه:  شش‌سیگما، فرهنگ سازمانی، رهبری تحول آفرین، همبستگی
سال:  ۱۳۹۵
کد کتابخانه:  p.f.se.11
نام فایل:  p.f.se.11
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.11