عنوان: بررسی رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و حساسیت سرمایه‎گذاری به قیمت‎های بازار و سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: نجاتی، آرش – محمدنوربخش لنگرودی محسن محل انتشار: کلید واژه: حساسیت سرمایه گذاری، سود حسابداری، قیمت های بازار، کیفیت اطلاعات داخلی. سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه: e.h.03 نام فایل: e.h.03 قالب فایل:…