عنوان:  شبیه سازی و تحلیل اثر پذیری جریان آستانه و بهره یک لیزر DFB با انتقال فاز  λ/۴ از برخی پارامتر های افزاره نویسنده:  سعید علی خواه استاد راهنما:  دکتر عباس قدیمی کلید واژه:  لیزر فیدبک توزیعی ، پارامتر یکنواختی ، جریان آستانه ، ماتریس انتقال سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.e.07 نام فایل:  p.f.e.07 قالب…