عنوان: شبیه سازی و تحلیل ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی دارای سه فلز گیت با هدف بررسی اثر اندازه نسبی سه ناحیه فلزی بر ولتاژ آستانه نویسندگان:  بهزاد پورقربان محل انتشار: کلید واژه:  ولتاژ آستانه ، ترانزیستور های غیر پیوندی ماسفت ، سه ناحیه فلز گیت ، نوسانات ولتاژ آستانه سال:  ۱۳۹۶ کد کتابخانه:  p101…