عنوان:  برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها نویسندگان:  میلاد ابوالقاسمیان محل انتشار:  نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه کلید واژه:  مدیریت منابع انسانی، منابع سازمانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت پاداش، نیاز های کارکنان سال:  مهر ۱۳۹۳ کد کتابخانه:  f.s.02 نام فایل:  f.s.02 قالب فایل: PDF لینک دانلود:  f.s.02