برچسب: مدیریت زنجیره تأمین سبز

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی)

عنوان: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی) نویسندگان: حیدری فخر، مریم و محمدنوربخش لنگرودی ، محسن محل انتشار: کلید واژه: مدیریت زنجیره تأمین سبز، تصمیم‌گیری چند شاخصه، تکنیک دیمتل فازی، بنادر و دریانوردی سال: ۱۳۹۵ کد کتابخانه:…


شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی )

عنوان:  شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی ( مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی ) نویسندگان:  مریم حیدری فخر محل انتشار: کلید واژه: مدیریت زنجیره تأمین سبز، تصمیم گیری چند شاخصه، تکنیک دیمتل فازی، بنادر و دریانوردی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.10…