عنوان: طراحی صفحه لمسی مجازی بر پایه دوربین با استفاده از تشخیص سر انگشت نویسندگان: باوقار چهارده، جواد محل انتشار: کلید واژه: صفحه لمسی، پردازش دست، شناسایی دست، شناسایی نوک انگشت، حقیقت افزوده، دوربین، دنبال کردن دست، شناسایی پوست، سگمنت کردن پوست سال: ۱۳۹۵ کد کتابخانه: p.b.102 نام فایل: p.b.102 قالب فایل: pdf لینک دانلود:…