عنوان:  شناسایی معیارهای عملکرد در زنجیره های تامین مبتنی بر پلتفرم مشترک با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری نویسندگان:  سعید بقالیان محل انتشار: کلید واژه: ساختار صنعت – مدیریت کسب و کار – جهانی سازی – معماری و مهندسی محصول و ساختار – قابلیت های شبکه تامین – زنجیره سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.03 نام…