عنوان:  شبیه سازی و تحلیل نوع و موقعیت چاه کوانتومی ایجاد شده در ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی برشاخص جریان نشتی نویسنده:  پدرام عزیزی استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری کلید واژه:  ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی ، جریان نشتی ، چاه کوانتومی ، تابع گرین غیرتعادلی سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه:  p.f.e.06 نام…