عنوان:  ارزیابی و بهبود فروشگاه خشکبار محسن با استفاده از تلفیق  دو روش AHP و WGP و آنالیز ابعادی نویسندگان:  هادی هدایتی محل انتشار: کلید واژه: فرایند تحلیل سلسله­مراتبی، آنالیز ابعادی، برنامه­ریزی آرمانی وزنی، تولید ناب سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.07 نام فایل:  p.f.se.07 قالب فایل:  pdf لینک دانلود:  p.f.se.07