عنوان:  شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل فازی ( مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی بندر انزلی ) نویسندگان:  مریم حیدری فخر محل انتشار: کلید واژه: مدیریت زنجیره تأمین سبز، تصمیم گیری چند شاخصه، تکنیک دیمتل فازی، بنادر و دریانوردی سال:  ۱۳۹۵ کد کتابخانه:  p.f.se.10…