عنوان: نقش مالکیت نهادی در ارتباط بین تخصص مالی مدیر عامل و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: هادی پور، رقیه – محمد نوربخش لنگرودی ، محسن محل انتشار: کلید واژه: تخصص مالی مدیر عامل، اجتناب مالیاتی، مالکیت نهادی سال: ۱۳۹۹ کد کتابخانه: e.h.10 نام فایل: e.h.10 قالب فایل:…