عنوان:  طراحی کنترل کننده بهینه برای سیستم مغناطیس شناور با ترکیب روش پسگام و الگوریتم کرم شب تاب نویسنده:  الناز بالود استاد راهنما:  علیرضا سحاب کلید واژه:  کنترل سیستم غیرخطی ، کنترل سیستم شناور سازی مغناطیسی ، تابع لیاپانوف ، تابع برازندگی ، بهینه سازی الگوریتم کرم شب تاب سال دفاع:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه: p.e.01…