عنوان: بررسی تأثیر اعتماد به نفس کاذب بر اجتناب مالیاتی بر اساس نقش مدیرعامل و مدیران ارشد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: عزیززاده پرمهر، رحیم – محمدنوربخش لنگرودی محل انتشار: کلید واژه: اجتناب مالیاتی، اعتماد به نفس کاذب مدیران ارشد مالی، اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل سال: ۱۳۹۸ کد کتابخانه:…