عنوان:  توسعه مدل ارزیابی و انتخاب سیستم تولیدی مناسب، مبتنی بر استراتژی-های تولید با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه¬ای و تکنیک ویکور (مطالعه موردی: شرکت نوشین لاهیجان) نویسندگان:  سیده زهرا علوی محل انتشار: کلید واژه: استراتژی تولید، توانمند­ساز­های سیستم­های تولیدی، معیارهای ارزیابی سیستم­های تولیدی، ماتریس swot سال:  ۱۳۹۴ کد کتابخانه: p.f.se.05 نام فایل:  p.f.se.05…