نقش مالکیت نهادی در ارتباط بین تخصص مالی مدیر عامل و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: نقش مالکیت نهادی در ارتباط بین تخصص مالی مدیر عامل و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: هادی پور، رقیهمحمد نوربخش لنگرودی ، محسن
محل انتشار:
کلید واژه: تخصص مالی مدیر عامل، اجتناب مالیاتی، مالکیت نهادی
سال: ۱۳۹۹
کد کتابخانه: e.h.10
نام فایل: e.h.10
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.10