طراحی کنترل کننده بهینه برای سیستم مغناطیس شناور با ترکیب روش پسگام و الگوریتم کرم شب تاب

عنوان:  طراحی کنترل کننده بهینه برای سیستم مغناطیس شناور با ترکیب روش پسگام و الگوریتم کرم شب تاب
نویسنده:  الناز بالود
استاد راهنما:  علیرضا سحاب
کلید واژه:  کنترل سیستم غیرخطی ، کنترل سیستم شناور سازی مغناطیسی ، تابع لیاپانوف ، تابع برازندگی ، بهینه سازی الگوریتم کرم شب تاب
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه: p.e.01
نام فایل: p.e.01
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.e.01