طراحی و بهبود عملکرد یک فیلتر نوری باند باریک بر مبنای بلور فوتونی

عنوان: طراحی و بهبود عملکرد یک فیلتر نوری باند باریک بر مبنای بلور فوتونی
نویسندگان: رحیمی، جواد
محل انتشار:
کلید واژه: فیلتر نوری، بلورفوتونی، کاواک تشدیدی
سال: ۱۳۹۵
کد کتابخانه: p.b.104
نام فایل: p.b.104
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: p.b.104