شناسایی معیارهای عملکرد در زنجیره های تامین مبتنی بر پلتفرم مشترک با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری

عنوان:  شناسایی معیارهای عملکرد در زنجیره های تامین مبتنی بر پلتفرم مشترک با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری
نویسندگان:  سعید بقالیان
محل انتشار:
کلید واژه: ساختار صنعت – مدیریت کسب و کار – جهانی سازی – معماری و مهندسی محصول و ساختار – قابلیت های شبکه تامین – زنجیره
سال:  ۱۳۹۵
کد کتابخانه:  p.f.se.03
نام فایل:  p.f.se.03
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.03