شبیه سازی و تحلیل نوع و موقعیت چاه کوانتومی ایجاد شده در ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی بر شاخص جریان نشتی

عنوان:  شبیه سازی و تحلیل نوع و موقعیت چاه کوانتومی ایجاد شده در ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی برشاخص جریان نشتی
نویسنده:  پدرام عزیزی
استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری
کلید واژه:  ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی ، جریان نشتی ، چاه کوانتومی ، تابع گرین غیرتعادلی
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.e.06
نام فایل:  p.f.e.06
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.e.06