شبیه سازی و تحلیل ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی دارای سه فلز گیت با هدف بررسی اثر اندازه نسبی سه ناحیه فلزی بر ولتاژ آستانه

عنوان: شبیه سازی و تحلیل ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی دارای سه فلز گیت با هدف بررسی اثر اندازه نسبی سه ناحیه فلزی بر ولتاژ آستانه
نویسندگان:  بهزاد پورقربان
محل انتشار:
کلید واژه:  ولتاژ آستانه ، ترانزیستور های غیر پیوندی ماسفت ، سه ناحیه فلز گیت ، نوسانات ولتاژ آستانه
سال:  ۱۳۹۶
کد کتابخانه:  p101
نام فایل:  p101
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p101