شبیه سازی و تحلیل اثر پذیری جریان آستانه و بهره یک لیزر DFB با انتقال فاز λ/4 از برخی پارامترهای افزاره

عنوان:  شبیه سازی و تحلیل اثر پذیری جریان آستانه و بهره یک لیزر DFB با انتقال فاز  λ/۴ از برخی پارامتر های افزاره
نویسنده:  سعید علی خواه
استاد راهنما:  دکتر عباس قدیمی
کلید واژه:  لیزر فیدبک توزیعی ، پارامتر یکنواختی ، جریان آستانه ، ماتریس انتقال
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.e.07
نام فایل:  p.f.e.07
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.e.07