شبیه سازی دیود نوری ارگانیک و تاثیر برخی از پارامترها در منحنی مشخصه ی I-V افزاره با استفاده از مدل های مداری

عنوان:  شبیه سازی دیود نوری ارگانیک و تاثیر برخی از پارامترها در منحنی مشخصه I-V افزاره با استفاده از مدل های مداری
نویسنده:  مجید ابراهیمی جورشری
استاد راهنما:  دکتر عباس قدیمی
کلید واژه:  شبیه سازی ، مدل مداری ، دیود نوری ارگانیک ، مدل سازی
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.e.09
نام فایل:  p.f.e.09
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.e.09