شبیه سازی ترانزیستورهای اثر میدانی نانوسیم نیمه هادی با هدف بررسی اثر الگوهای آلایش بر شاخص های مهم در حوزه کاربرد های آنالوگ

عنوان:  شبیه سازی ترانزیستورهای اثر میدانی نانوسیم نیمه هادی با هدف بررسی اثر الگوهای آلایش بر شاخص های مهم در حوزه کاربردهای آنالوگ
نویسنده:  جابر پورضعیف دوست
استاد راهنما:  دکتر سیدعلی صدیق ضیابری
کلید واژه:  ترانزیستورهای اثر میدانی، شاخص های آنالوگ
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه: p.f.e.03
نام فایل: p.f.e.03
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.e.03