شبیه سازی اثر برخی از پارامترهای ساختار در نویز یک آشکارساز نوری فلز نیمه هادی فلز

عنوان:  شبیه سازی اثر برخی از پارامترهای ساختار در نویز یک آشکارساز نوری فلز نیمه هادی فلز
نویسنده:  سید محمد آقایی دوست رودبنه
استاد راهنما:  دکتر عباس قدیمی
کلید واژه:  آشکارساز نوری فلز نیمه هادی فلز ، نویز ، عناصر پارازیتی
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.e.08
نام فایل:  p.f.e.08
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.e.08