تعیین و بررسی عوامل موثر در ارزیابی سازمان¬های خدماتی در به¬کارگیری مفاهیم تولید ناب (مطالعه موردی: بیمارستان شهید انصاری رودسر)

عنوان:  تعیین و بررسی عوامل موثر در ارزیابی سازمان¬های خدماتی در به¬کارگیری مفاهیم تولید ناب (مطالعه موردی: بیمارستان شهید انصاری رودسر)
نویسندگان:  سمیرا میرقاسمی پیرمحله
محل انتشار:
کلید واژه:  ناب، سازمان­های خدماتی، بیمارستان، ارزیابی نابی، آزمون تی استودنت، مقایسات زوجی
سال:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه:  p.f.se.16
نام فایل:  p.f.se.16
قالب فایل:  pdf
لینک دانلود:  p.f.se.16