تحلیل و شبیه سازی ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی بر اساس رویکرد مدل سازی مداری

عنوان:  تحلیل و شبیه سازی ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی براساس رویکرد مدل سازی مداری
نویسنده:  پونه احمدزاده
استاد راهنما:  دکتر سید علی صدیق ضیابری
کلید واژه:  گیت های منطقی، ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی، شبیه ساز HSPICE و PDP
سال دفاع:  ۱۳۹۴
کد کتابخانه: p.f.e.02
نام فایل: p.f.e.02
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: p.f.e.02