برنامه ریزی خلق دانش و مدیریت دانش در سازمان ها

عنوان: برنامه ریزی خلق دانش و مدیریت دانش در سازمان ها
نویسندگان:  میلاد ابوالقاسمیان
محل انتشار:  دانشگاه سزین لهستان
کلید واژه:  دانش، خلق دانش، مدیریت دانش، استراتژی های مدیریت دانش
سال:  ۱۳۹۳
کد کتابخانه:  f.s.01
نام فایل:   f.s.01
قالب فایل:  PDF
لینک دانلود:  f.s.01