بررسی رابطه بین افشا داوطلبانه ضعف کنترل داخلی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی رابطه بین افشا داوطلبانه ضعف کنترل داخلی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: قنبری ، سکینه محمد نوربخش لنگرودی ، محسن
محل انتشار:
کلید واژه: افشا، کنترل داخلی، کیفیت سود ، ضعف کنترل داخلی حسابداری، غیرحسابداری
سال: ۱۳۹۷
کد کتابخانه: e.h.16
نام فایل: e.h.16
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.16