بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ارتباط بین افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ارتباط بین افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: محمد نوربخش لنگرودی، محسن /حمیدپور پیرسرائی صفورا
محل انتشار:
کلید واژه: کیفیت افشا، کیفیت اقلام تعهدی، عدم تقارن اطلاعاتی
سال: ۱۳۹۷
کد کتابخانه: e.h.20
نام فایل: e.h.20
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.20