بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی با توجه به اندازه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی با توجه به اندازه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: نظرزاد، حامد – محمدنوربخش لنگرودی، محسن
محل انتشار:
کلید واژه: سرمایه در گردش، عملکرد مالی، اندازه شرکت
سال: ۱۳۹۷
کد کتابخانه: e.h.06
نام فایل: e.h.06
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.06