بررسی تأثیر تورم بر حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی تأثیر تورم بر حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: رجبی مقدم، رضوان –

 محمد نوربخش لنگرودی، محسن

محل انتشار:
کلید واژه: تورم، حساسیت سرمایه‌گذاری، قیمت سهام
سال: ۱۳۹۸
کد کتابخانه: e.h.09
نام فایل: e.h.09
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.09