بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و رتبه افشای اطلاعات با ویژگی‌های سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و رتبه افشای اطلاعات با ویژگی‌های سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: سادات مظلوم حسینی، سیده هاجر –

محمدنوربخش لنگرودی، محسن

محل انتشار:
کلید واژه: مسئولیت اجتماعی، رتبه افشای اطلاعات، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود.
سال: ۱۳۹۸
کد کتابخانه: e.h.17
نام فایل: e.h.17
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.17