بررسی ارتباط بین استقلال هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان: بررسی ارتباط بین استقلال هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان: سعیده رمضانی – محسن محمد نوربخش لنگرودی
محل انتشار:
کلید واژه: هیئت‌مدیره، ساختار مالکیت، عملکرد شرکت
سال: ۱۳۹۷
کد کتابخانه: e.h.15
نام فایل: e.h.15
قالب فایل: pdf
لینک دانلود: e.h.15